Serce Chopina

Serce Chopina

Zgodnie z ostatnią wolą Chopina, jego siostra potajemnie, nielegalnie, w słoiku! przewiozła serce kompozytora do Warszawy. Serce przetrwało powstanie styczniowe i II wojnę światową. Obecnie znajduje się w kościele św. Krzyża w Warszawie, na filarze, w którym zamurowano urnę, znajduje się tablica pamiątkowa z cytatem z Ewangelii według św. Mateusza (6,21): „Gdzie twój skarb tam twoje serce”. Pomnik Chopina pod mazowiecką wierzbą w Warszawie, to znana w Europie i świecie wizytówka Polski. Moja rzeźba "Serce Chopina" to symbol miłości artysty do Ojczyzny, nawiązuje właśnie do tego dzieła, gdzie z serca wyrastają gałęzie wierzby, a podstawę stanowi klawiatura fortepianu (oktawa).

PL

Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel 
            - powiedział o nim wizjoner i poeta doby Romantyzmu, Cyprian Kamil Norwid.         

            Światem Chopina była Europa. Choć w chwili zwątpienia poważnie rozważał, czy nie wyemigrować za ocean, został nad Sekwaną do końca swych dni. Jego sztuka wywodziła się z polskich tradycji muzycznych, ale jej korzenie sięgały dzieł największych europejskich mistrzów minionych epok. On sam darzył wielkim szacunkiem geniusz Bacha i Mozarta, doceniał monumentalne dzieła Beethovena, a także Haendla. W wieku młodzieńczym fascynował go wirtuozowski styl brillant, królujący wówczas w europejskiej pianistyce. Gra koncertującego w Warszawie fenomenalnego skrzypka, Niccolò Paganiniego oczarowała Chopina i stała się dla niego inspiracją do skomponowania arcydzieła -  pierwszego cyklu etiud. Włoski rodowód miało także słynne Chopinowskie legato – śpiewny sposób gry wywodzący się z operowego stylu bel canto.

            Na drugim biegunie muzycznych zainteresowań kompozytora pozostawał folklor różnych narodów. Jak powszechnie wiadomo, w swych dziełach, szczególnie tych wywodzących się z form tanecznych, dał poetycką wykładnię muzyki ludu polskiego. Ale w oficjalnym nurcie twórczości pozostają także trzy tytuły – Bolero, Barkarola i Tarantela – wskazujące na podobne źródło, tyle że pochodzenia hiszpańskiego i włoskiego. Zaś poza tym nurtem znajdujemy ślady wyczulenia Chopina na oryginalne przejawy inwencji ludowej: szkic zasłyszanej gdzieś wołoskiej kołysanki, wspomnienia o nocnym muzykowaniu na ulicach Palmy i o śpiewach z okolic Nohant, wieczory pieśni hiszpańskich w wykonaniu Pauline Viardot, czy szwedzkich, nuconych przez Jenny Lind.

            Artysta był człowiekiem otwartym na niezmierzone bogactwo wrażeń dostarczanych przez otaczający świat. W Paryżu, stolicy tego świata, miał na wyciągnięcie ręki wybitnych przedstawicieli wielu narodów. Na jego oczach powstawały i ścierały się różnorakie trendy, wpływające na bieg historii nie samej tylko Francji. Toteż podziwiał dzieła koryfeuszy literatury i sztuki, był stałym gościem w operze i teatrze, wiódł bogate życie towarzyskie. Toteż z dystansem obserwował wydarzenia polityczne czy społeczne i kwitował je celną refleksją. W Paryżu, jak w soczewce skupiało się życie ówczesnej Europy, ale Chopin niejednokrotnie przyglądał się tej egzystencji z bliska, przebywając w różnych krajach. Mimo bowiem słabego zdrowia i narzekań na niewygody przemieszczania się na większe odległości, w swym niedługim życiu  nader często podróżował.

            Przez pierwsze pół wieku po śmierci kompozytora powiedziano o nim wiele wzniosłych słów, a jego utwory drukowano i grywano w niezliczonych miastach Europy. U progu XX wieku jego dzieło poniósł na drugą półkulę Ignacy Jan Paderewski -  i tak rozpoczął się tryumfalny pochód muzyki Chopina przez wszystkie kontynenty. Wkrótce bowiem najwybitniejsi pianiści  podążyli z koncertami do odległych krajów świata. Dołączyły firmy fonograficzne, utrwalające wybitne wykonania na płytach i powielające je w dużych nakładach. Wspomnijmy również o  warszawskim Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym, który w swej imponującej historii wylansował wielu znakomitych Chopinistów. Z edycji na edycję liczba jego uczestników rosła i wydłużała się lista krajów, które reprezentowali. W dwudziestym stuleciu tysiące wydawców rozpowszechniało dzieło, a liczni biografowie w różnych językach świata pisali historię życia jego twórcy. Powstawały prace literackie, malarskie, obrazy filmowe i spektakle teatralne inspirowane mitem postaci.

chopin.pl

ENG

 “A Varsovian by birth, a Pole at heart, a citizen of the world by virtue of his talent.”
        This is what Cyprian Kamil Norwid, a romantic visionary poet, said about Chopin.

        Europe was Chopin’s world. Although in moments of anguish he seriously considered the possibility of emigrating to America, he remained in Paris for the rest of his life. Chopin’s art had its origins in Polish musical traditions but its roots went deeper, to the works of Europe’s greatest masters of past eras.  He admired the genius of Bach and Mozart and thought highly of the monumental works of Beethoven and Handel.  In his teens Chopin developed a fascination for the virtuoso style called opulariz, which reigned supreme in European piano playing at that time.  The performances in Warsaw of the phenomenal Italian violinist Niccolò Paganini enraptured Chopin and inspired him to write his first etude cycle, which is a musical masterpiece.  Also Chopin’s famous legato, a singing style of playing, had its roots in the Italian opera style of bel canto.

        At the other end of the composer’s spectrum of interest was folk music, both Polish and that of other nations.  Chopin’s works, especially those based on dance forms, are widely known to convey his poetic interpretation of Polish popular music.  Yet the ‘official’ part of Chopin’s music also includes the Bolero, the Barcarolle and the Tarantella, which pieces show a similar source although with roots in Spain and Italy. Apart from his ‘official’ output, we find evidence of Chopin being open and responsive to the original creativity of the people of both town and country.  One is the composer’s mention of a Wallachian lullaby he had heard somewhere, and others are his written accounts of nocturnal music-making in the streets of Palma and of singing in the villages around Nohant, of the Spanish song evenings performed by Pauline Viardot and the evenings of Swedish songs sung softly by Jenny Lind.

        The composer was open to the enormous wealth of experiences offered by the surrounding world.  In Paris, the capital of that world, Chopin rubbed shoulders with outstanding representatives of various nations.  He lived through the emergence and clashing of the various trends which influenced historical developments in France and elsewhere.  He admired the works of the doyens of literature, he was a keen opera and theatre-goer and mixed well in society.  Chopin took a detached view of the political and social scene and summed up current developments wittily and accurately.  Paris was like a mirror reflecting life in the Europe of his day but Chopin also had many opportunities to have a close look at that life during his foreign travels, because, despite his poor health and frequent complaints about the inconvenience of long journeys, he travelled a lot in his short life.  

        In the fifty years after the composer’s death many eulogies were uttered and written about him.  His works were published and played across Europe. In the early 20th century Ignacy Jan Paderewski took his music to the western hemisphere, thus beginning its triumphant march through the continents.  Soon afterwards the most celebrated pianists went all over the globe to give concerts.  Record companies were quick to move in, recording the finest performances on discs and releasing them in great numbers. The International Chopin Piano Competition in Warsaw deserves a mention, too.  During its impressive history it has discovered and promoted many an excellent Chopin performer, and as a regular event, it attracted more and more participants from a growing number of countries.  In the 20th century thousands of publishers opularized Chopin’s work and countless biographers wrote his life story in many languages.  The Chopin myth inspired literary works, paintings, films and plays.

 

FR

« Originaire de Varsovie, Polonais de cœur et citoyen du monde » comme l’a déclaré Cyprian Kamil Norwid, poète romantique polonais.

L’Europe était le monde de Chopin. Alors que, dans un moment de doute, il a sérieusement envisagé d’émigrer outre-mer, il resta finalement au bord de la Seine jusqu’à la fin de ses jours. Son art est issu des traditions musicales polonaises, mais ses racines remontent aux œuvres des plus grands maîtres européens des époques passées. Lui-même avait un grand respect pour le génie de Bach et de Mozart, il appréciait les œuvres monumentales de Beethoven et Haendel. A l’adolescence, il est fasciné par le style virtuose qui règne dans le monde du piano européen. La performance du violoniste Niccolò Paganini, qui se produisit à Varsovie, a enchanté Chopin et l’a inspiré à composer un chef-d’œuvre – la première série d’études. Le célèbre legato de Chopin – une façon de jouer dérivée du style bel canto lyrique – puise bien évidemment son inspiration en Italie.

A l’autre extrémité du spectre musical, le folklore de diverses nations est une source d’inspiration notable pour  le compositeur. Comme on le sait, dans ses œuvres, en particulier celles dérivées de formes de danse, il a donné une interprétation poétique de la musique du peuple polonais. Il y a aussi trois genres – Boléro, Barcarolle et Tarentelle – remontant à des sources similaires, mais d’origine espagnole et italienne. Au-delà de cette tendance, on retrouve d’autres s traces de la sensibilité de Chopin aux manifestations originales de l’invention folklorique : esquisse d’une berceuse valaque entendue quelque part, souvenirs de nuits musicales à Palma ou à Nohant, soirées consacrées à  des chansons espagnoles interprétées par Pauline Viardot, ou chansons suédoises fredonnées par Jenny Lind.

L’artiste était un homme ouvert à l’incommensurable richesse  des impressions fournies par le monde environnant. A Paris, capitale cosmopolite par excellence, il avait à portée de main d’éminents représentants de nombreuses nations. Sous ses yeux, diverses tendances artistiques émergent et s’affrontent. Il est un admirateur des œuvres des coryphées de la littérature et de l’art, fréquentait régulièrement  l’opéra et et le théâtre et menait une vie sociale riche. Il a observé les événements politiques et sociaux avec distance et les a résumés avec une réflexion juste.  Paris, à  son époque, était  le creuset de la vie européenne mais  cela ne l’a pas empêché de voyager et de séjourner dans différents pays. Car malgré sa mauvaise santé et ses plaintes concernant les inconvénients de se déplacer sur de longues distances, il a sillonné maintes routes au cours de sa courte vie.

Au cours du premier demi-siècle après la mort du compositeur, celui-ci fut couvert d’éloges et ses œuvres furent imprimées et jouées dans d’innombrables villes européennes. Au seuil du Xxe siècle, son œuvre est portée dans l’autre hémisphère par Ignacy Jan Paderewski et commence ainsi la marche triomphale de la musique de Chopin à travers tous les continents. Elle est interprétée par les pianistes les plus remarquables dans tous les coins du globe. Les maisons de disques ne sont pas en reste, publiant ces performances exceptionnelles et les dupliquant en grand nombre. Mentionnons également le Concours international de piano de Varsovie qui, au cours de son illustre histoire, a couronné de nombreux interprètes exceptionnels de Chopin. D’une édition à l’autre, le nombre de participants augmentait et la liste des pays représentés s’allongeait. Au Xxe siècle, des milliers d’éditeurs ont diffusé son œuvre et de nombreux biographes ont écrit l’histoire de sa vie dans différentes langues. Des œuvres littéraires et picturales, des images de films et des représentations théâtrales ont été créées, inspirées par le mythe.

 

***

Opis pogrzebu Fryderyka Chopina

 

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2394316,Pogrzeb-Fryderyka-Chopina-Wydawalo-sie-jakby-slonce-przybladlo

IMG-20220301-WA0002 275176544_2536741353122650_6252251563447620940_n IMG-20220301-WA0004

  IMG-20220301-WA0002